inovativno uchilishte
За контакт с нас:

Тел.:+359 882 885 217
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ул. 'Проф. Георги Паспалев' 11
Кюстендил 2500
България
www.nu-kn.com


Warning: Undefined property: stdClass::$catslug in /home/nu/public_html/templates/as002050free/html/com_content/category/blog_item.php on line 88

Warning: Undefined property: stdClass::$catslug in /home/nu/public_html/templates/as002050free/html/com_content/category/blog_item.php on line 89
in Актуално
20. 09. 14


Warning: Undefined property: stdClass::$catslug in /home/nu/public_html/templates/as002050free/html/com_content/category/blog_item.php on line 88

Warning: Undefined property: stdClass::$catslug in /home/nu/public_html/templates/as002050free/html/com_content/category/blog_item.php on line 89
in Актуално
20. 09. 10

Правила и мерки за работа в НУ„Св. Климент Охридски“ през учебната  2020-2021 година в условията на COVID-19

 

           НУ „Св. Климент Охридски“ има постоянните и мащабни задачи - да включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие. Към тях през предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в училището, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави идните 10 месеца трудни и изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим формулата и баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга.

Водени от убеждението, че обучението в реалната класна стая и прякото взаимодействие с учителите и (съ)учениците са най-добрата и незаменима алтернатива, отчитайки мнението на различните заинтересовани страни и съобразявайки се със законовите изискванията, взехме решение за присъствено стартиране и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение, която ще се осъществява стъпаловидно за всички ученици от училището.

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията

Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас. При присъствено обучение и класна система на организация в училището, ограничаването на средата на взаимодействие е възможно само частично. Анализирайки различните модели за намаляване на средата на взаимодействие и отчитайки ограниченията, свързани с човешките ресурси и материалната база, сме ограничили и отделили, доколкото това е възможно отделните класове по паралелки.

 • 1-ви клас - 1-ви етаж, ползват Западния двор за занимания на открито, начало на учебния ден – 8:20 часа;
 • 2-ри клас – 1-ви етаж, ползват Западния двор за занимания на открито, начало на учебния ден – 13:30 часа;
 • 3-ти клас – партерен етаж, ползват Северния двор за занимания на открито, начало на учебния ден - 8:20 часа;
 • 4-ти клас – 2-ри етаж, ползват Източния двор за занимания на открито, начало на учебния ден 11:50 часа.

А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

 • Спазване на общите здравни мерки.
 • Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

 • в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 • в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
 • в училищните автобуси.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.

 • Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

            Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие.

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки курс.

            Подробни инструкции за алгоритъма на дезинфекцията ще намерите на https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_grajdani.pdf.

 • Засилена лична хигиена и условия за това:
 • Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.
 • Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището и в коридорите.
 • Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.
 • Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
 • Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
 • Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“
 • Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията
 • Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.
 • Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.
 • Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.
 • Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.
 • Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.
 • Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.
 • При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

Б. Препоръчителни мерки включват:

 • Класни стаи и организация на учебния процес
 • Определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите по ФВС и АЕ се местят, а не учениците.
 • Ограничаване на използването на ИКТ кабинета и физкултурния салон само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет.
 • Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
 • Използване на единични учебни чинове.
 • Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред чинове на учениците. Препоръчителна дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.
 • Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на класовете.
 • Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.
 • Във всяка класна стая е осигурен дезинфектант и кухненска хартия, както и резервни еднократни маски, които да бъдат използвани под контрола на учителя.
 • Коридори и стълбища
 • Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.
 • Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция – учениците от НУ ще използват Западния вход от страната на детската градина. Изходът ще бъде от изток.
 • Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения
 • В НУ е осигурена стъпаловидна организация на учебния ден, с цел избягване струпването на много ученици на едно място.
 • Свободен режим за ползване на тоалетните.
 • Входове
 • Отворени са два нови входа – източен и западен. На западния вход е осигурено лице за контрол за пропускателния режим, а източният ще бъде ползван само като изход.
 • 3а и 3б клас ще използват северния вход, като контролът се осъществява от класните ръководители и след началото на учебния ден входът се заключва.
 • Стол и бюфети
 • Обедното хранене ще се осъществява по график.
 • Дезинфекция на приборите и столовата преди и след всяка група.
 • Придружаващият учител отговаря само за дисциплината на групата, на която е ръководител.
 • Недопускане на споделяне на храни и напитки.
 • Медицинското лице е задължено да присъства и наблюдава храненето на учениците от всички групи.
 • Междинното хранене – в класните стаи, в училищния двор, в шатри, беседки и др.
 • Училищен двор
 • Забранено е влизането на външни лица в сградата на училището.
 • Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки.
 • Провеждане на повече занятия навън.
 • Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване (напр. в помещения на читалище „Пробуда“, което е наблизо).
 • Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация. Учителска стая
 • Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.
 • По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
 • Комуникация с родителите се осъществява задължително с електронни средства, а наложителните индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ – на открито.
 • Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
 • Физкултурен салон
 • Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището.  При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.
 • Закуски по Държавен фонд „Земеделие“
 • Приемат се един път седмично.
 • Раздават се от упълномощените лица в класните стаи по време на голямото междучасие.
 • Подкрепяща закуска
 • Приема се всеки ден.
 • Раздават се от упълномощените лица в класните стаи по време на голямото междучасие.

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната  2020-2021 година в условията на Covid-19  https://www.mon.bg/bg/100876


Warning: Undefined property: stdClass::$catslug in /home/nu/public_html/templates/as002050free/html/com_content/category/blog_item.php on line 88

Warning: Undefined property: stdClass::$catslug in /home/nu/public_html/templates/as002050free/html/com_content/category/blog_item.php on line 89
in Актуално
20. 09. 02

 

 

 


Warning: Undefined property: stdClass::$catslug in /home/nu/public_html/templates/as002050free/html/com_content/category/blog_item.php on line 88

Warning: Undefined property: stdClass::$catslug in /home/nu/public_html/templates/as002050free/html/com_content/category/blog_item.php on line 89
in Актуално
20. 06. 21


Warning: Undefined property: stdClass::$catslug in /home/nu/public_html/templates/as002050free/html/com_content/category/blog_item.php on line 88

Warning: Undefined property: stdClass::$catslug in /home/nu/public_html/templates/as002050free/html/com_content/category/blog_item.php on line 89
in Актуално
20. 06. 19

29 юни- Ден на безопасността на движението по пътищата

Мерки за формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата.