Силвия Коцева – главен счетоводител

и отговорник за целесъобразното разходване на средствата

от делегирания бюджет и собствените приходи на училище

 

Ива Алексиева – завeжIMG 1485дащ административно

техническа служба (АТС)- отговаря за трудовите

правоотношения на персонала, закупуване и

стопанисване на училищен инвентар, както и за

всички операции с парични средства в

училището ни

       

  Станислава Карагегова,  Юлияна Тенева и Росица Христова - помощен персонал

Грижат се за чистотата в класните стаи и двора.

 

1     Сашко Владимиров    
2     Юлияна Тенева     
3     Росица Христова    
4     Станислава Карагегова