Олимпиада по математика

На 10.12.2022г. от 09.00 часа   ще се проведе олимпиадата по математика за учениците от четвърти клас. 

Време за работа 4 астрономически часа.
До 07.12.2022г. всеки четвъртокласник трябва да предаде  на класния си ръководител попълнена от родителите декларация за информирано съгласие.
Резултатите от олимпиадата ще бъдат обявени на 16.12.2022г.